“800 ლარს მიიღებს ყველა ოჯახი საჭმლის საყიდლად თუ..” – ნახეთ მთავრობის გადაწყვეტილება.ხართ სიაში? ხალხი აღფრთოვანებულია

0

ძალიან მაგარი ინფორმაცია გავრცელდა. სახელმწიფომ გადაწყვიტა მოსახლეობას დახმარებოდა. ნახეთ ვის შეეხება მთავრობის ეს დახმარება. ჩვენი ბლოგი უცვლელად გთავაზობთ მას:
ახლახანს გავრცელდა ძალიან სასიამოვნო ინფორმაცია. მთავრობამ გადაწყვიტა დაეხმაროს მოსახლოებას და ამისთვის გადაწყვიტა 800 ლარიანი ვაუჩერები დაარიგოს. ნახეთ ვის შეეხება დახმარება:კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა სიღატაკეში ან კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილებას ითვალისწინებს, რაც მიზნად ბავშვის მიტოვების რისკის შემცირებასა და ოჯახურ გარემოში ბავშვის აღზრდის ხელშეწყობას ისახავს.

აღნიშნული პროგრამა სოციალური მომსახურების სააგენტოში ფუნქციონირებს.

რას ითვალისწინებს დახმარება?

პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით, საკვები პროდუქტებით (მათ შორის ხელოვნური კვების პროდუქტებით) და საყოფაცხოვრებო საქონლით უზრუნველყოფას.

რა თანხას შეადგენს ერთ ოჯახზე გაწეული დახმარება?

ერთ ოჯახზე მისაწოდებელი საქონლის/მომსახურების ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 800 ლარს.

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების პროგრამის ბიუჯეტი 1 800 000 ლარით განისაზღვრება.

ვის შეუძლია ისარგებლოს დახმარებით?

სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ სიღატაკეში ან/და კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახები, რომლებიც პირველად დახმარებას საჭიროებენ.

ვის უნდა მიმართოთ საჭიროების შემთხვევაში?

დახმარების მისაღებად, საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, სოციალური მომსახურების სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულებს უნდა მიმართოთ.

ვინ იღებს გადაწყვეტილებას დახმარების გაცემის თაობაზე?

სამიზნე ჯგუფისათვის პირველადი დახმარების გაცემის შესახებ გადაწყვეტილებას საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით შექმნილი კომისია იღებს.

Share.