“40ამდე დაზიანება,სახეში,ყელზე,მოძალადემ ბავშვი..” – ნახეთ ბავშვის დედამ უმძიმესი განცხადება გააკეთა

0

დი­ღომ­ში გარ­დაც­ვლი­ლი 12 წლის გო­გო­ნას სა­სა­მარ­თლო-სა­მე­დი­ცი­ნო ექ­სპერ­ტი­ზის პირ­ვე­ლა­დი დას­კვნის მი­ხედ­ვით, სხე­ულ­ზე 40-მდე და­ზი­ა­ნე­ბა აღე­ნიშ­ნე­ბა. ამის შე­სა­ხებ “ინ­ტერპრეს­ნი­უსს“ ოჯა­ხი­სა და “უფ­ლე­ბე­ბი სა­ქარ­თვე­ლოს“ ად­ვო­კატ­მა, ელი­სო რუ­ხა­ძემ გა­ნუ­ცხა­და.
რო­გორც ად­ვო­კა­ტი გან­მარ­ტავს, გო­გო­ნას ოჯა­ხი აღ­ნიშ­ნუ­ლი ექ­სპერ­ტი­ზის პირ­ვე­ლა­დი დას­კვნის შემ­დეგ, უკვე დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლია, რომ მო­ზარ­დი მოკ­ლუ­ლია.
რუ­ხა­ძის თქმით, გარ­დაც­ვლილს სა­ხე­ზე მრავ­ლო­ბი­თი და­ზი­ა­ნე­ბე­ბი, ასე­ვე მრავ­ლო­ბი­თი ექ­სკო­რა­ცი­ე­ბი და სის­ხლნაჟ­ღენ­თე­ბი აქვს.
ექ­სპერ­ტი­ზის დას­კვნით დად­გინ­და, რომ სიკ­ვდი­ლის მი­ზე­ზი მე­ქა­ნი­კუ­რი ას­ფიქ­სი­აა. თუმ­ცა, ეს იმას არ ნიშ­ნავს, რომ მოვ­ლე­ნე­ბი ბუ­ნებ­რი­ვად გან­ვი­თარ­და და თა­ვი­სით მოკ­ვდა პა­ტა­რა გო­გო­ნა. 40-მდე და­ზი­ა­ნე­ბაა ასა­ხუ­ლი ექ­სპერ­ტი­ზის დას­კვნა­ში, რაც ლე­გი­ტი­მურ ეჭ­ვებს ბა­დებს, რომ სა­ნამ გო­გო­ნა გარ­და­იც­ვლე­ბო­და, წინ უს­წრებ­და რა­ღაც მძი­მე ამ­ბე­ბი, რაც შე­იძ­ლე­ბა იყოს მო­ძა­ლა­დეს­თან ჭი­დი­ლი და ა.შ. მათ შო­რის, არის ყელ­ზე და სა­ხის მი­და­მო­ებ­ში და­ზი­ა­ნე­ბე­ბი, არის დე­ტა­ლე­ბი, რა­საც გა­მო­ძი­ე­ბის ინ­ტე­რე­სე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე ვერ გა­ვა­სა­ჯა­რო­ებ, თუმ­ცა, ოჯა­ხი დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლია და ამ ექ­სპერ­ტი­ზის დას­კვნამ კი­დევ უფრო გა­ნამ­ტკი­ცა ვერ­სია, რომ გო­გო­ნა მოკ­ლუ­ლია.

სა­ხე­ზე მრავ­ლო­ბი­თი და­ზი­ა­ნე­ბე­ბია, ასე­ვე სა­ხე­ზე აქვს შე­შუ­პე­ბა, მრავ­ლო­ბი­თი ექ­სკო­რა­ცი­ე­ბი, ყელ­ზე და­ზი­ა­ნე­ბა, მა­შინ, როცა გო­გო­ნას საკ­მა­ოდ სქე­ლი “რო­ლინ­გი“ ეცვა. ასე­ვე და­ზი­ა­ნე­ბე­ბი აქვს ზურ­გზე, ფეხ­ზე და კი­დუ­რებ­ზე. ყელ­ზე და­ზი­ა­ნე­ბე­ბი ძა­ლი­ან მკა­ფი­ოა და საკ­მა­ოდ დიდი ზო­მი­საა, ლე­გი­ტი­მურ ეჭ­ვებს აჩენს, რომ ამას სად­მე, რა­მე­ზე წა­მო­დე­ბით ვერ მი­ი­ღებ­და, ეს არ არის ნა­კაწ­რე­ბი, სის­ხლნაჟ­ღენ­თე­ბი და ნაჭ­დე­ვე­ბია.

ექ­სპერ­ტი­ზას დას­კვნა­ში გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი აქვს ტერ­მი­ნი ბლაგ­ვი, მკვრი­ვი სა­გა­ნი, თუმ­ცა, რო­გორც წესი, არ აკონ­კრე­ტებს, რა შე­იძ­ლე­ბა ეს იყოს. ტერ­მი­ნი – მი­ყე­ნე­ბუ­ლი აქვს – არის გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი, ვინ­მემ მი­ა­ყე­ნა, თუ თა­ვი­სით მოხ­და ეს ყვე­ლა­ფე­რი, მოქ­მე­დე­ბით ფორ­მა­ში არ წე­რია – მი­ყე­ნე­ბუ­ლია, ეს ტერ­მი­ნია გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი.

კომ­პლექ­სუ­რი სა­მე­დი­ცი­ნო ექ­სპერ­ტი­ზის წი­ნა­შე გვაქვს კი­თხვე­ბი, ეს და­ზი­ა­ნე­ბე­ბი რა გა­რე­მო­ე­ბებ­ში შე­იძ­ლე­ბო­და ყო­ფი­ლი­ყო მი­ყე­ნე­ბუ­ლი, თა­ვის შე­შუ­პე­ბა რამ გა­მო­იწ­ვია და ა.შ. ძა­ლი­ან ბევ­რი კი­თხვაა, რო­მელ­საც ამ დღე­ებ­ში ჩა­მო­ვა­ყა­ლი­ბებთ და პრო­კუ­რა­ტუ­რას მივ­მარ­თავთ“, – გა­ნა­ცხა­და რუ­ხა­ძემ.

12 წლის გო­გო­ნას გარ­დაც­ვა­ლე­ბის საქ­მე­ზე და­ნიშ­ნუ­ლია ტოქ­სი­კო­ლო­გი­უ­რი, ქი­მი­უ­რი, ბი­ო­ლო­გი­უ­რი, ტრა­სო­ლო­გი­უ­რი და სხვა სა­ხის ექ­სპერ­ტი­ზე­ბი, რაც ამ დრომ­დე არ დას­რუ­ლე­ბუ­ლა.

“არა­ნა­ირ ვა­დებს არ იცავს სამ­ხა­რა­უ­ლის ექ­სპერ­ტი­ზის ბი­უ­რო და ეს დას­კვნაც, რაც ახლა მი­ვი­ღეთ, ძა­ლი­ან დიდი ბრძო­ლი­სა და ბევ­რი მი­მარ­თვის შე­დე­გა­დაა, რო­მე­ლიც პრო­კუ­რა­ტუ­რის წი­ნა­შე და­ვა­ყე­ნეთ.

ექ­სპერ­ტი­ზის დას­კვნა­ში წე­რია, რომ ეს მე­ქა­ნი­კუ­რი ას­ფიქ­სი­აა, რაც იმას ნიშ­ნავს, რომ ეს მოვ­ლე­ნე­ბი ბუ­ნებ­რი­ვად არ გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლა, ეს იმ­დე­ნად სპე­ცი­ფი­კუ­რი ტერ­მი­ნია, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, კრი­ტი­კუ­ლი კი­თხვე­ბი და­ის­ვას, რად­გან ამ პირ­ვე­ლა­დი ექ­სპერ­ტი­ზის დას­კვნით სრუ­ლი სუ­რა­თის და­ნახ­ვა შე­უძ­ლე­ბე­ლია. ამი­ტომ, ვა­რა­უ­დებს და დას­კვნებს მო­ვე­რი­დე­ბი, თუმ­ცა, ოჯახს პირ­ვე­ლი­ვე დღი­დან სჯე­რა, რომ ბავ­შვი მოკ­ლეს“, – გა­ნა­ცხა­და რუ­ხა­ძემ.

ცნო­ბის­თვის, დიდ დი­ღომ­ში გარ­დაც­ვლი­ლი 12 წლის გო­გო­ნას საქ­მე­ზე, ბავ­შვის დე­დას და “უფ­ლე­ბე­ბი სა­ქარ­თვე­ლოს“ ად­ვო­კა­ტებს სსიპ ლე­ვან სამ­ხა­რა­უ­ლის სა­ხე­ლო­ბის სა­სა­მარ­თლო ექ­სპერ­ტი­ზის ეროვ­ნუ­ლი ბი­უ­როს მიერ მომ­ზა­დე­ბუ­ლი სა­სა­მარ­თლო-სა­მე­დი­ცი­ნო ექ­სპერ­ტი­ზის პირ­ვე­ლა­დი დას­კვნის ასლი დღეს, 28 აპ­რილს გა­და­ე­ცათ.

დიდ დი­ღომ­ში 12 წლის მო­ზარ­დი გარ­დაც­ვლი­ლი მიმ­დი­ნა­რე წლის 16 მარტს იპო­ვეს. გა­მო­ძი­ე­ბა სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 109-ე მუხ­ლით და­ი­წყო, რაც და­მამ­ძი­მე­ბელ გა­რე­მო­ე­ბა­ში გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბას გუ­ლის­ხმობს.

ასევე გოგონას დედაც აცხადებს რომ მისი შვილი მოკლულია.
წყარო:ambavi.club

Share.