“ცხედრის ზოგიერთი სხავდასხვა ნაწილები იქნა აღმოჩენილი და..” – ნახეთ, გავრცელდა შემზარავი ინფორმაცია

0

ჯან­მრთე­ლო­ბი­სა და სო­ცი­ა­ლუ­რი დაც­ვის მი­ნის­ტრმა, ზუ­რაბ აზა­რაშ­ვილ­მა ახლახანს განცხადება გააკეთა. მისი თქმით მიმდინარეობს ცხედრების ამოცნობა, დასახიჩრებული ცხედრებიც არის, ასევე 7 თუ 8 ბავშვი სამწუხაროდ დაკარგულებს შორისაა. ჩვენი ბლოგი განცხადებას უცვლელად გთავაზობთ:
“მიმ­დი­ნა­რე­ობს ამოც­ნო­ბი­თი სა­მუ­შა­ო­ე­ბი, აქ­ტი­უ­რი სა­მუ­შა­ო­ე­ბი მი­დის ღა­მეც და ვცდი­ლობთ, რომ მი­უ­ხე­და­ვად ამ რთუ­ლი­პი­რო­ბე­ბი­სა, გარ­დაც­ვლი­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის თუ ცო­ცხა­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის ამოყ­ვა­ნის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მაქ­სი­მა­ლუ­რად გა­მო­ვი­ყე­ნოთ. ზო­გი­ერ­თი ცხედ­რის სხვა­დას­ხვა

ნა­წი­ლე­ბი იქნა აღ­მო­ჩე­ნი­ლი და იქ სხვა­დას­ხვა ეტა­პე­ბია გა­სავ­ლე­ლი, ასე­თი მა­გა­ლი­თად დე­ე­ნე­მის ანა­ლი­ზია.
და­სა­ხიჩ­რე­ბუ­ლი ცხედ­რე­ბიც გვაქვს. და­კარ­გუ­ლებს შო­რის სამ­წუ­ხა­როდ 7 თუ 8 ბავ­შვია. ინ­ფორ­მა­ცი­ას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც ამ სტი­ქი­ის არი­დე­ბა შე­იძ­ლე­ბო­და, მინ­და სრუ­ლი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბით გი­თხრათ, რომ ეს დე­ზინ­ფორ­მა­ცი­აა”, – გა­ნა­ცხა­და ზუ­რაბ აზა­რაშ­ვილ­მა.
ასევე ახლახანს ”მეგატვ”-იმ გაავრცელა ცხედრების გადასვენების უმძიმესი კადრები.

Share.