“ყელზე მიაყენა სასიკვდილო ჭრილობა..” – ნახეთ რატომ მოკლა სინამდვილეში თელავში 22 წლის ბიჭმა საკუთარი ცოლი?

0

თელავში 26 წლის გოგოს მკვლელობის საქმეზე მისი ქმარი დააკავეს. რატომ მოკლა სინამდვილეში 22 წლის ბიჭმა საკუთარი ცოლი? ამ კითხვაზე პასუხი არ არის. თუმცა სავარაუდოდ ალკოჰოლური ზემოქმედება შეიძლება ჩაითვალოს მიზეზად…..რო­გორც ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრო­ში აღ­ნიშ­ნა­ვენ, 22 წლის მა­მა­კა­ცი ალ­კოჰო­ლუ­რი ზე­მოქ­მე­დე­ბის ქვეშ იმ­ყო­ფე­ბო­და, რა დრო­საც ურ­თი­ერ­თშე­ლა­პა­რა­კე­ბის ნი­ა­დაგ­ზე, არა­რე­გის­ტრი­რე­ბულ ქორ­წი­ნე­ბა­ში მყოფ მე­უღ­ლეს ცივი ია­რა­ღის გა­მო­ყე­ნე­ბით ყე­ლის არე­ში სა­სიკ­ვდი­ლო ჭრი­ლო­ბა მი­ა­ყე­ნა და შემ­თხვე­ვის ად­გი­ლი­დან მი­ი­მა­ლა.

“ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს კა­ხე­თის პო­ლი­ცი­ის დე­პარ­ტა­მენ­ტის თა­ნამ­შრომ­ლებ­მა, ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი ოპე­რა­ტი­ულ-სამ­ძებ­რო ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი­სა და სა­გა­მო­ძი­ე­ბო მოქ­მე­დე­ბე­ბის შე­დე­გად, 2000 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი თ.გ. ოჯა­ხის წევ­რის მი­მართ ჩა­დე­ნი­ლი გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბის ბრალ­დე­ბით და­ა­კა­ვეს. და­ნა­შა­უ­ლი 16-დან 20 წლამ­დე, ან უვა­დო თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თას ით­ვა­ლის­წი­ნებს.

გა­მო­ძი­ე­ბით დად­გინ­და, რომ ალ­კოჰო­ლუ­რი ზე­მოქ­მე­დე­ბის ქვეშ მყოფ­მა ბრალ­დე­ბულ­მა, თე­ლავ­ში, ურ­თი­ერ­თშე­ლა­პა­რა­კე­ბის ნი­ა­დაგ­ზე, არა­რე­გის­ტრი­რე­ბულ ქორ­წი­ნე­ბა­ში მყოფ მე­უღ­ლეს 1996 წელს და­ბა­დე­ბულ მ.გ-ს ცივი ია­რა­ღის გა­მო­ყე­ნე­ბით ყე­ლის არე­ში სა­სიკ­ვდი­ლო ჭრი­ლო­ბა მი­ა­ყე­ნა და შემ­თხვე­ვის ად­გი­ლი­დან მი­ი­მა­ლა. სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლებ­მა და­ნა­შა­ულ­ში ბრალ­დე­ბუ­ლი ცხელ კვალ­ზე და­ა­კა­ვეს. პო­ლი­ცი­ამ და­ნა­შა­უ­ლის ჩა­დე­ნის ია­რა­ღი – დანა ნივთმტკი­ცე­ბად ამო­ი­ღო. ოჯა­ხის წევ­რის მი­მართ ჩა­დე­ნილ გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბის ფაქ­ტზე გა­მო­ძი­ე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 11 პრი­მა 109-ე მუხ­ლით მიმ­დი­ნა­რე­ობს”,- აღ­ნიშ­ნუ­ლია ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

Share.