“უკანასკნელი წვეთი იყო ეს..” – ნახეთ კახა კინწურაშვილმა ტელეკომპანია ”იმედი” დატოვა. ვერ წარმოიდგენთ რატომ

0

მსა­ხი­ობ­მა და ტე­ლე­წამ­ყვან­მა კახა კინ­წუ­რაშ­ვილ­მა ტე­ლე­კომ­პა­ნია “იმე­დი” და­ტო­ვა. “მე “იმე­დი­დან” რე­ა­ლუ­რად, 1 კვი­რის წინ წა­მო­ვე­დი, რად­გან ეს კა­ნონპ­რო­ექ­ტი იყო უკა­ნას­კნე­ლი წვე­თი. ვფიქ­რობ, ყვე­ლა ადა­მი­ანს სა­კუ­თა­რი საბ­რძოლ­ვე­ლი აქვს და ამ ბრძო­ლა­ში ის ინ­სტრუ­მენ­ტე­ბი უნდა გა­მო­ი­ყე­ნოს, რაც და­აგ­რო­ვა შეგ­ნე­ბი­თა და გა­მოც­დი­ლე­ბით”, – ამ­ბობს კინ­წუ­რაშ­ვი­ლი “მე­დი­ა­ჩე­კერ­თან” ინ­ტერ­ვი­უ­ში.კინ­წუ­რაშ­ვილ­მა 7 მარტს აქ­ცი­ის მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბი­სა­საც და­ა­ფიქ­სი­რა მკა­ფი­ოდ თა­ვი­სი მო­საზ­რე­ბა.

“მარ­ტი­ვად რომ ვთქვა, ძა­ლი­ან ბევ­რი რა­ღაც დგას საფრ­თხის წი­ნა­შე. დგას სა­მო­ქა­ლა­ქო სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ერ­თო­ბა, მო­მა­ვა­ლი და ა.შ. და ამ ქვეყ­ნის მო­მა­ვა­ლი დგას საფრ­თხის წი­ნა­შე. რაც მე და ჩემი თა­ნა­ტო­ლე­ბი და უფრო პა­ტა­რა თა­ო­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი და­ვი­ბა­დეთ, რაც და­ვით­მი­ნეთ ამ­დე­ნი ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში ერ­თა­დერ­თი მი­ზე­ზი იყო, რომ ოდეს­ღაც და­ვუბ­რუნ­დე­ბო­დით ჩვენს ფეს­ვებს და ვი­ცხოვ­რებ­დით დე­მოკ­რა­ტი­ულ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში და, რა თქმა უნდა, ვიქ­ნე­ბო­დით ისეთ ადა­მი­ა­ნებ­თან და ისეთ კულ­ტუ­რებ­თან ერ­თად, რომ­ლე­ბიც აფა­სე­ბენ ადა­მი­ა­ნე­ბის უფ­ლე­ბებს. ეს კა­ნო­ნი ეწი­ნა­აღ­მდე­გე­ბა მო­მა­ვალს და შე­უ­რა­ცხმყო­ფე­ლია პი­რა­დად ჩემ­თვის და ჩვე­ნი მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის­თვის. იმი­ტომ, რომ ბევ­რი პი­რო­ბა, რო­მე­ლიც და­ი­დო თა­ვი­დან, ამ ადა­მი­ა­ნებ­მა რე­ა­ლუ­რად სა­კუ­თა­რი ამომ­რჩე­ვე­ლიც მო­ა­ტყუ­ეს და ახლა უკვე მო­ტყუ­ე­ბა­ზეც აღა­რაა, ეს უკვე სხვა სფე­როა”, – გა­ნა­ცხა­და მან.

Share.