“უბედნიერესი ვარ რადგან მე და გია..” – ნახეთ თაკო ტაბატაძებ მოულოდნელი განცხადება გააკეთა

0

თაკო ტაბატაძემ მე­უღ­ლეს­თან და­შო­რე­ბა­სა და მომ­ხდა­რის შემ­დეგ სა­ზო­გა­დო­ე­ბის რე­აქ­ცი­ებ­ზე მან “ნა­ნუ­კას შო­უ­ში” ისა­უბ­რა:
“ზო­გა­დად მსოფ­ლმხედ­ვე­ლობ­რი­ვი ცვლი­ლე­ბე­ბი ხდე­ბა ასა­კის მა­ტე­ბას­თან ერ­თად. 17 წლის ვი­ყა­ვი, როცა გავ­თხოვ­დი. თით­ქოს ერ­თად იზ­რდე­ბით, პირ­ვე­ლი პე­რი­ო­დი იყო დიდი ემო­ცი­ე­ბის პე­რი­ო­დი, შემ­დეგ შე­მო­დის პრობ­ლე­მე­ბი, მერე ბავ­შვე­ბი და მეტი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა ჩნდე­ბა. მერე უკვე ხვდე­ბი, საით მი­დი­ხართ – შენ სად მი­დი­ხარ, ის საით მი­დის. ირ­ჩევ პრო­ფე­სი­ას… ამ დროს შე­იძ­ლე­ბა რა­ღა­ცებ­ში ვერ შე­თან­ხმდე ადა­მი­ან­თან. სამ­წუ­ხა­როა და

ძა­ლი­ან მტკივ­ნე­უ­ლია. მინ­და ვთქვა, რომ დე­დო­ბა ჩემ­თვის ყვე­ლა­ზე დიდი მო­ნა­პო­ვა­რია. მინ­და, ჩემი გო­გო­ნე­ბის­თვის მა­გა­ლი­თი ვიყო” – ამ­ბობს თაკო.

მსა­ხი­ო­ბის თქმით, გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბამ­დე ძა­ლი­ან ბევ­რი იფიქ­რა იმა­ზე, თუ რო­გორ მი­ი­ღებ­და ამას სა­ზო­გა­დო­ე­ბა:

“რა­ღა­ცა გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა ერთ დღე­ში არ ხდე­ბა. ძა­ლი­ან ბევ­რი ვი­ფიქ­რე და ზუს­ტად ვი­ცო­დი, იმ სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ნა­წი­ლი, რო­მე­ლიც ქა­ლე­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ იბ­რძვის, ძა­ლი­ან მწვა­ვედ მი­ი­ღებ­და ამას. ყვე­ლა­ზე მტკივ­ნე­უ­ლი იყო ერთი რა­ღაც, ძა­ლი­ან ტრა­გი­კუ­ლი ფაქ­ტი მოხ­და ჩემს სახ­ლთან, ახალ­გაზ­რდა ქალი სას­ტი­კად მოკ­ლა კაც­მა. ეს ჩა­მე­ბეჭ­და თავ­ში. შემ­დეგ ვკი­თხუ­ლობ ამ თე­მა­ზე სტა­ტი­ას, ჩავ­ყე­ვი კო­მენ­ტა­რებს და სა­ში­ნე­ლე­ბე­ბი წა­ვი­კი­თხე. წერ­დნენ, ეტყო­ბა გა­მო­იწ­ვია ქალ­მა, კარ­გი ქალი თავს არა­ვის მო­აკ­ვლე­ვი­ნებ­სო და ა.შ. მა­შინ მივ­ხვდი, რომ ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის, რომ­ლე­ბიც მსხვერ­პლს ადა­ნა­შა­უ­ლებ­დნენ, არ შე­იძ­ლე­ბა მი­სა­ღე­ბი იყო. ჩემს შვი­ლებ­საც ვას­წავ­ლი, არ არის აუ­ცი­ლე­ბე­ლი, ყვე­ლას უყ­ვარ­დე”, – ჰყვე­ბა თაკო.

“მგო­ნია, რომ ახლა სწო­რად ვცხოვ­რობ. ძა­ლი­ან ბედ­ნი­ე­რი ვარ, ჩემი თვა­ლე­ბი ბრწყი­ნავს, როცა ჩემს საქ­მე­ზე და საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებ­ზე ვლა­პა­რა­კობ. მე და გიას გვაქვს ერთი ძა­ლი­ან დიდი მი­ზა­ნი – შვი­ლებ­ზე ზრუნ­ვა,მათ­თვის მეც და გიაც თავს გა­დავ­დებთ. ძა­ლი­ან მი­ხა­რია, რომ თა­ნაბ­რად ვართ ჩარ­თუ­ლი ყვე­ლა­ფერ­ში. ჩემ­თან არი­ან პა­ტა­რე­ბი, ერ­თად ვცხოვ­რობთ, თუმ­ცა მა­მას­თან სულ აქვთ კო­მუ­ნი­კა­ცია.

ძა­ლი­ან ბევრ ჭორს ვის­მენ­დი სა­კუ­თარ თავ­ზე – წერ­დნენ, რომ მე შვი­ლე­ბი მი­ვა­ტო­ვე და ოკე­ა­ნის გა­დაღ­მა რო­მან­ტი­კულ ვახ­შამ­ზე ვი­ყა­ვი. ამ დროს ჩემს გო­გო­ნებ­თან ერ­თად შეკ­ვე­თილ­ში ვის­ვე­ნებ­დი და ჩემი შვი­ლი მი­ღებ­და ფო­ტოს. მივ­ხვდი, რომ არ არის ეს ყვე­ლა­ფე­რი ჯან­სა­ღი. ძი­რი­თა­დად “ფე­ი­ქე­ბი” იყო, მაგ­რამ არ­სე­ბობ­დნენ რე­ა­ლუ­რი ადა­მი­ა­ნე­ბი, ვინც მარ­თლა ამ­ტკი­ცებ­დნენ ამას”, – აღ­ნიშ­ნა თაკო ტა­ბა­ტა­ძემ.
წყარო:statiebi.club

Share.