“მოთხოვნა მწვანე პასპორტზე და ვალდებულება გაუქმდა..” – ნახეთ დეტალური ინფორმაცია

0

სა­ქარ­თვე­ლო­ში ე.წ. მწვა­ნე პას­პორ­ტის მო­თხოვ­ნის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა გა­უქ­მდა. შე­სა­ბა­მი­სი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა სა­კო­ორ­დი­ნა­ციო საბ­ჭომ მი­ი­ღო, რა­საც საბ­ჭო­ში მსოფ­ლიო პრაქ­ტი­კით ხსნი­ან.
“საბ­ჭომ მი­ი­ღო გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა, გა­უქ­მდეს „მწვა­ნე პას­პორ­ტის“ მო­თხოვ­ნის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა, თუმ­ცა აღ­რი­ცხვი­ა­ნო­ბის სის­ტე­მა რჩე­ბა და ვი­საც ეს სა­ბუ­თი სა­ზღვარ­გა­რეთ გა­სამ­გზავ­რებ­ლად ესა­ჭი­რო­ე­ბა, ამ მე­ქა­იზ­მით სარ­გებ­ლო­ბას შეძ­ლებს“, – გა­ნა­ცხა­დეს მთავ­რო­ბის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ა­ში გა­მარ­თულ ბრი­ფინგზე.

Share.